Nanotechnologia

Czyli co sprawia, że nasze produkty są wyjątkowe

Nanotechnologia w czyścikach

W obliczu rosnących i nieustannie odmiennych zagrożeń ze strony świata mikroorganizmów chorobotwórczych i grzybów, nasza firma oferuje szeroki asortyment unikalnych czyścików uszlachetnionych w procesie nanotechnologii. Technika ta zajmuje się wytwarzaniem struktur lub elementów posiadających rozmiary w granicach od 1 do 100 nanometrów (nanometr = 1 milionowa część milimetra). W sytuacji, gdy za sprawą niedawno odkrytego genu NDM 1, przenoszącego się z łatwością z jednego rodzaju bakterii na inne i sprawiającego przy tym ich odporność niemal na wszystkie antybiotyki, skuteczność biobójcza nanosrebra jest nieoceniona. Używanie czyścików wzbogaconych drobinkami nanosrebra powoduje skuteczne zniszczenie kilkuset rodzajów patogennych bakterii i wirusów, znakomicie podnosząc efektywność osłonową bariery immunologicznej organizmu człowieka. Nanosrebro oddziałuje na DNA drobnoustrojów; zaburza strukturę i zdolności fizjologiczne, prowadząc do ich śmierci. Ponadto drobinki srebra osiadają na błonie komórkowej mikroorganizmów blokując enzymy niezbędne do ich rozmnażania. Nadzwyczajna skuteczność czyszczenia mikrobiologicznego (ok.100%) oraz brak ubocznych skutków stosowania (np. alergie), to podstawowe zalety naszych czyścików. Niszcząc kilkaset rodzajów drobnoustrojów i hamując działanie pleśni i grzybów, czyściki Raypath zapewniają niemal 100% antyseptyczność.

Testy dermatologiczne dowiodły, że – używając przedmiotów z technologią Nanosrebra – są spełnione wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia (zg. z ust. o kosmetykach, Dz.U. z 2001, nr 42, poz.473, art. 11 ust.1 pkt.4).

Bakteriostatyczność czyścików

Badania przeprowadzone w kilku ośrodkach naukowych (Uniwersytet Jagielloński – Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum w Krakowie, POCh Gliwice, Laboratorium Mikrobiologiczne JARS z niemiecką akredytacją DACH) jednoznacznie wskazują na bardzo dobrą skuteczność niszczenia patogenów, w następstwie używania Techniki Czyszczenia Nano Silver Technology. Metody badawcze prowadzono zgodnie z normami: AATCC 100-2004 i PN-ISO 18593:2005. Są one zaakceptowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ekologia

Postępujące zagrożenie środowiska naturalnego jest między innymi wynikiem nadmiernej ilości różnego rodzaju pyłów i gazów. Ilość emitowanych zanieczyszczeń sięga setek tysięcy ton rocznie. Zasadniczą część zanieczyszczeń stanowią drobne cząstki kurzu i pyłu. W cząsteczkach kurzu rozwijają się roztocza, grzyby i bakterie, które mogą powodować liczne alergie. Osadzają się we wszelkich mikronierównościach, jak i wdychane są wraz z powietrzem do płuc, co nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Skuteczne usuwanie brudu pozwala na zmniejszenie ryzyka zachorowania na grzybicę. Poniższe wyniki badań wskazują, że dotychczasowe tradycyjne metody czyszczenia nie w pełni odpowiadają naszym oczekiwaniom. Okazuje się jednak, że zastosowanie Techniki Czyszczenia Raypath, opartej na nowych technologiach włókienniczych, może z powodzeniem i bez użycia uciążliwych detergentów umożliwić skuteczne usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń.

Usuwanie zabrudzeń tradycyjną metodą z użyciem detergentów a Techniką Czyszczenia Raypath

Badania przeprowadzono dla dwóch typowych powierzchni spotykanych w gospodarstwach domowych, szpitalach, zakładach usługowych, oraz przedsiębiorstwach przemysłowych. Powierzchnie imitują z dużym przybliżeniem blat stołu oraz powierzchnie ceramiczne takich wyrobów jak flizy, porcelana, porcelit, szkło itp. Są to: płyta paździerzowa i płyta ceramiczna. Sztuczny brud to mieszanina kurzu, sadzy, miału węglowego, krzemianów oraz warstwa tłuszczu.

Tradycyjna metoda z użyciem detergentów polega na zastosowaniu bawełnianej szmatki zwilżonej w wodnym roztworze detergentów służących do mycia i czyszczenia powierzchni. Zastosowano trzy najbardziej popularne detergenty występujące na polskim rynku, pochodzące od różnych producentów. A oto jak kształtowały się wyniki:

Wyniki badań dla płyty ceramicznej
metoda czyszczenia
środowisko zwilżająceśrednia skuteczność czyszczenia
ściereczka bawełniana 
+ detergenty
woda + 1 detergent81 %
woda + 2 detergent86 %
woda + 3 detergent86 %
Technologia Raypath woda98 %
Wyniki badań dla płyty paździerzowej
metoda czyszczenia
środowisko zwilżająceśrednia skuteczność czyszczenia
ściereczka bawełniana 
+ detergenty
woda + 1 detergent68 %
woda + 2 detergent67 %
woda + 3 detergent75 %
Technologia Raypathwoda95 %

Usuwanie grzybów Aspergillus Niger tradycyjną metodą z użyciem środków chemicznych a Techniką Czyszczenia Raypath

Aspergillus Niger to grzyb o nazwie kropidlak czarny, rozpowszechniony w przyrodzie, warunkowo chorobotwórczy dla człowieka.

W metodzie tradycyjnej używamy szmatkę bawełnianą, zwilżoną w najsilniejszym roztworze środka chemicznego o oznaczeniu z poprzednich badań numerem 3.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że skuteczność czyszczenia mikrobiologicznego dla powierzchni zainfekowanych bakteriami oraz grzybami jest wyraźnie większa przy zastosowaniu czyścików Techniki Czyszczenia Raypath z użyciem wody, niż w przypadku ściereczek bawełnianych z użyciem detergentów.

Wyniki badań dla płyty ceramicznej
metoda czyszczenia
średnia skuteczność czyszczenia
detergent
– po czyszczeniu
99,2 %
Technika RAYPATH
– po czyszczeniu
99,992 %
Wyniki badań dla płyty paździerzowej
metoda czyszczenia
średnia skuteczność czyszczenia
detergent
– po czyszczeniu
99,48 %
Technika RAYPATH
– po czyszczeniu
99,97 %

Wyniki badań przeprowadzonych pod kierownictwem dr Stanisława Pfeifera wskazują na bardzo dobrą skuteczność usuwania brudu za pomocą Techniki Czyszczenia Raypath w porównaniu do metod tradycyjnych, wykorzystujących szmatki bawełniane i detergenty. Na podkreślenie zasługuje eliminacja uciążliwych dla środowiska naturalnego detergentów oraz fakt, iż produkty posiadają atesty Państwowego Zakładu Higieny zarejestrowane pod numerami: HŻ/C/00151/08, HK/B/1250/01/2007, uznawane w państwach Unii Europejskiej.

Biuro Konsumenckich Standardów Jakości, gratulując Państwu trafnego wyboru, rekomenduje Techniki Czyszczenia Raypath do szerokiego stosowania w gospodarstwach domowych, instytucjach oraz podmiotach wdrażających (stosujących) system sanitarny HACCAP.”

Atesty i badania

Call Now Button